Vietnamese Vietnamese
Phương châm hoạt động: "NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – UY TÍN", "KỶ LUẬT – CHUYÊN NGHIỆP – HÀI HÒA"
chuyen doi so 3 chuyen doi so 2 chuyen doi so 1 Bộ khoa học chứng nhận baner 6 banner 3 [:vi]Banner 1[:]
Đăng ngày 02-12-2017
Environmental Aclivities

Căn cứ theo Quyết định số: Quyết định 134/QĐ-BQL ngày 02/8/2005 của Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất; Giấy chứng nhận số A-237 ngày 06/08/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Quyết định số 285/QĐ-CNCL ngày 24/7/2007 của Văn Phòng Công nhận Chất lượng-Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Quyết định 36/QĐ-CNCL ngày 03/2/2009 về việc công nhận Phòng Quan trắc Phân Tích Môi trường thuộc Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc Môi trường có hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm phù hợp theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 với các nhiệm vụ chính như sau:Thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường KKT Dung Quất theo Quy hoạch tổng thể môi trường KKT Dung Quất đã được phê duyệt. 

  • Thực hiện quan trắc môi trường cho các Nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất theo chương trình giám sát môi trường của từng Nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất đã được cơ quan chức năng phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết môi trường.
  • Theo dõi, giám sát, cảnh báo ô nhiễm và sự cố môi trường và đề xuất kế hoạch hoạt động nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường; xây dựng chương trình, kế hoạch và giải pháp bảo vệ môi trường; xây dựng các chương trình hợp tác trong và ngoài nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường.
  • Thực hiện các thí nghiệm môi trường trong phòng và ngoài hiện trường.
  • Đào tạo kiến thức quản lý môi trường, thí nghiệm viên kiểm nghiệm hoá lý, vi sinh theo yêu cầu.
  • Tư vấn lập dự án đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực môi trường.
  • Tư vấn đầu tư trang thiết bị và kiểm tra, đánh giá chật lượng trang thiết bị môi trường.
  • Tư vấn lập các dự án báo cáo đánh giá  tác động môi trường và bản cam kết đạt tiêu chuẩn môi trường cho các dự án đầu tư để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
  • Tư vấn thẩm định Báo cáo ĐTM, công nghệ xử lý chất thải.
  • Tư vấn, giám sát lắp đặt thiết bị các dự án môi trường.