Vietnamese Vietnamese
Phương châm hoạt động: "NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – UY TÍN", "KỶ LUẬT – CHUYÊN NGHIỆP – HÀI HÒA"
chuyen doi so 3 chuyen doi so 2 chuyen doi so 1 Bộ khoa học chứng nhận baner 6 banner 3 [:vi]Banner 1[:]
Đăng ngày 19-06-2017
Chức năng và nhiệm vụ

 ♣ Chức năng:

 ♦Trung tâm có chức năng giúp Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ quan trắc, giám sát, đánh giá, đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường và các nhiệm vụ liên quan khác phục vụ công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trong Khu kinh tế (KKT) Dung Quất và các Khu công nghiệp (KCN) Quảng Ngãi; cung cấp các dịch vụ liên quan đến các lĩnh vực môi trường và xây dựng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

 ♣ Nhiệm vụ:

 ♦Thực hiện nhiệm vụ quan trắc, kiếm soát ô nhiễm môi trường và đề xuất kế hoạch, giải pháp, biện pháp nhằm phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và các vùng phụ cận theo kế hoạch được giao hàng năm của Ban Quản lý.

 ♦Thực hiện dịch vụ quan trắc, phân tích môi trường; lấy mẫu, đo đạc, phân tích, đánh giá, giám sát chất lượng nước sinh hoạt, nước ăn uống; đo, kiểm tra môi trường lao động, vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp; kiểm nghiệm thực phàm, hóa chất, nông sản cho các đơn vị, tổ chức có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

 ♦Thực hiện phân tích, đo đạc và giám định trong lĩnh vực môi trường và xây dựng theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

 ♦Thí nghiệm, kiểm định cơ lý, hóa vật liệu xây dựng, vật liệu composite, kiểm định vật liệu, cấu kiện, công trình xây dựng; đánh giá nguyên nhân sự cố công trình; lập phương án gia cố và sửa chữa khắc phục sự cố công trình; kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước.

 ♦Tư vấn lập quy hoạch xây dựng; tư vấn lập thiết kế – dự toán, thẩm tra thiết kế – dự toán, giám sát thi công các công trình xây dựng; giám sát khảo sát địa hình, địa chất, địa chất thủy văn, khai thác nước dưới đất theo quy định.

 ♦Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, khoan khai thác nước dưới đất; khảo sát đo vẽ thành lập bản đồ địa hình; kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; quan trắc công trình xây dựng.

 ♦Thực hiện dịch vụ tư vấn lập các thủ tục, hồ sơ môi trường theo Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Tài nguyên nước, Luật Hóa chất, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên môi trường Biển và hải đảo…; hoạt động điều tra cơ bản; lập quy hoạch tài nguyên nước và các hoạt động khác về tài nguyên nước; xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường; xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; đánh giá rủi ro về môi trường; thực hiện dịch vụ quản lý môi trường cho doanh nghiệp; xây dựng các chương trình họp tác trong và ngoài nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

 ♦Thực hiện dịch vụ tư vấn thiết kế, giám sát, cung cấp lắp đặt, vận hành, chuyển giao công nghệ xử lý chất thải và các thiết bị môi trường; tư vấn chuyển giao công nghệ xử lý nước sạch; dịch vụ mua bán hóa chất.

 ♦Phối họp với cơ quan chức năng tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức khoa học công nghệ, chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực môi trường và xây dựng theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

 ♦Tổ chức quản lý, vận hành các trạm xử lý nước thải trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi theo kế hoạch được giao hàng năm của Ban Quản lý; thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi, công trình nước sạch, xử lý chất thải phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

 ♦ Đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, chứng nhận sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, công trình phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

 ♦Thực hiện nghiên cứu các đề tài khoa học liên quan đến lĩnh vực môi trường và xây dựng.

 ♦Tổ chức quản lý tài chính, tài sản; quản lý hồ sơ, tài liệu, văn bản của Trung tâm theo đúng quy định của Nhà nước.