Vietnamese Vietnamese
Phương châm hoạt động: "NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – UY TÍN", "KỶ LUẬT – CHUYÊN NGHIỆP – HÀI HÒA"
chứng nhận Bằng khen bộ xd baner 6 banner 3 [:vi]Banner 1[:]

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 577/BKHĐT-QLKKT ngày 23/01/2019 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế.

Bản đồ điều chỉnh quy hoạch xây dựng KKT Dung Quất.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát các việc thực hiện quy hoạch các Khu công nghiệp đế​n năm 2020 trên địa bàn để có các giải pháp phù hợp; giám sát việc đầu tư xây dựng các Khu công nghiệp, đảm bảo các Khu công nghiệp được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; tuân thủ quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó lưu ý việc đảm bảo tỷ lệ loại đất theo quy chuẩn đối với Khu công nghiệp; có biện pháp xử lý đối với các Khu công nghiệp chưa hoàn chỉnh việc đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng theo quy hoạch đã được phê duyệt; sử dụng đất không phù hợp hoặc sai so với quy hoạch đã được phê duyệt.

Chỉ đạo rà soát việc thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập Khu công nghiệp theo quy định tại các Nghị định quy định về khu công nghiệp và khu kinh tế có hiệu lực trong từng thời kỳ (Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 và Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ).

Tăng cường công tác hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dự án đầu tư trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế để đảm bảo tiến độ, hiệu quả sử dụng đất của dự án đầu tư, trong đó lưu ý hỗ trợ việc triển khai các dự án quy mô lớn trong Khu công nghiệp, Khu Kinh tế để tạo động lực phát triển cho Khu công nghiệp, Khu Kinh tế.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường và đầu tư xây dựng, vận hành các công trình bảo vệ môi trường trong Khu công nghiệp, Khu Kinh tế, nhất là nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về lập thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Giám sát chặt chẽ các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong Khu công nghiệp, Khu Kinh tế cũng như trong quá trình thu hút đầu tư các ngành nghề phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt để giảm thiểu rủi ro trong quá trình thiết kế, thi công và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Như Ý