Vietnamese Vietnamese
Phương châm hoạt động: "NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – UY TÍN", "KỶ LUẬT – CHUYÊN NGHIỆP – HÀI HÒA"
chuyen doi so 3 chuyen doi so 2 chuyen doi so 1 Bộ khoa học chứng nhận baner 6 banner 3 [:vi]Banner 1[:]

        Ngày 09/6/2023, Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường (EMC)  đã ký hợp đồng với Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng (Chủ đầu tư) thực hiện Gói thầu số 05: Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước: Đan Kia, La Òn, Kon Rum, Tà Nung, Ma Đanh, Thôn 3-4 xã Tân Châu.

        Mục tiêu của dự án là Cải tạo, nâng cấp nhằm đảm bảo an toàn các hồ chứa: Đan Kia (huyện Lạc Dương), La Òn, Kon Rum, Thôn 3-4 xã Tân Châu (huyện Di Linh); Tà Nung (thành phố Đà Lạt), Ma Đanh (huyện Đơn Dương). 

        Việc Chủ đầu tư thực hiện lập Báo cáo ĐTM của dự án nhằm: Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản pháp lý trong công tác bảo vệ môi trường, qua đó đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên, kinh tế – xã hội khu vực dự án, đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động; đề xuất chương trình giám sát môi trường trong quá trình thi công xây dựng và hoạt động của dự án; cung cấp cơ sở khoa học cho việc phối hợp hành động giữa Chủ dự án với các địa phương thông qua đơn vị chức năng nhằm bảo vệ tài nguyên và môi trường khu vực trong các giai đoạn thực hiện dự án.

        Lãnh đạo EMC xác định đây là thị trường mới và cam kết với Chủ đầu tư hoàn thành công việc đúng tiến độ, chất lượng. Vì vậy, nên ngay sau khi ký hợp đồng, EMC đã xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thực hiện đồng bộ các nội dung công việc, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt tiến độ theo cam kết hợp đồng.

 

EMC khảo sát thực địa, quan trắc lấy mẫu hiện trạng khu vực dự án

T.Vân